Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

TJ SOKOL BOHUSLAVICE  - OFICIALNI WEB

STANOVY A JEDNACI RAD

STANOVY KLUBU TJ SOKOL BOHUSLAVICE

S T A N O V Y Tělovýchovné jednoty Sokol BOHUSLAVICE § 1 1. Tělovýchovná jednota Sokol Bohuslavice je dobrovolné, nepolitické sdružení sportovních, tělovýchovných a turistických oddílů. 2. Tělovýchovná jednota / dále jen TJ/ má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou činnost na území obce Bohuslavice v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. 3. Sídlem TJ Sokol je obec Bohuslavice. § 2 Poslání a cíle TJ 1. Základním posláním TJ Bohuslavice je zabezpečit: a) rozvoj masové tělesné kultury v obci Bohuslavice; b) umožnění tělovýchovného zapojení nejširším vrstvám veřejnosti, zejména pak mládeži; c) vytvářet podmínky pro aktivní zapojení občanů invalidních a se sníženou pracovní neschopností 2. Ke splnění svého základního poslání si stanoví tyto cíle a úkoly: a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; b) vytvářet možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže; c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností; d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá; e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu v TJ k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury vůbec; f) hájit zájmy všech členů TJ a za tím účelem spolupracovat s místními orgány státní moci a správy, a s ostatními organizacemi / ČSTV apod./ i jednotlivci; g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací. § 3 Členství 1. Členství v TJ je dobrovolné a členem TJ se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami TJ. 2. Člena přijímá výkonný výbor a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou. Obecné zásady členství upraví rovněž konkrétní práva a povinnosti člena TJ. 3. Registraci členů, otázku členských průkazů, výši členských příspěvků apod. stanoví a upraví valná hromada svým usnesením a interním předpisem. § 4 Práva a povinnosti člena Člen TJ má právo: a) podílet se na činnosti TJ a používat k tomu její zařízení; b) volit a být volen do výkonného výboru nebo revizní komise; 1. Člen TJ je povinen: a) dodržovat stanovy TJ a plnit rozhodnutí přijatá valnou hromadou; b) účastnit se aktivně práce v TJ; c) platit členské příspěvky; d) chránit majetek TJ § 5 Orgány TJ 1. Orgány TJ jsou: a) valná hromada b) výkonný výbor c) revizní komise 2. Valnou hromadu svolává výkonný výbor nejméně jednou za rok. Musí být svolána, požádá-li o to jedna třetina členů TJ, popř. výkonný výbor TJ nebo její předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu § 6 Valná hromada 1. je nejvyšším orgánem TJ 2. rozhoduje o všech záležitostech TJ zejména: a) o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání; b) o názvu, sídle a symbolice TJ; c) o přijetí a změnách stanov TJ; d) volí na dobu ? let předsedu TJ členy výkonného výboru a revizní komisi; e) stanoví výši členských příspěvků; f) schvaluje a projednává zprávu o hospodaření a majetku TJ; g) schvaluje plán činnosti a rozpočet výkonného výboru; h) projednává a schvaluje čerpání rozpočtu a jeho změny, zprávu výkonného výboru o činnosti, účetní uzávěrku a zprávu revizní komise; i) stanoví hlavní směry činnosti TJ pro příští období; j) schvaluje a vydává organizační řád TJ a další interní předpisy ve kterých upraví vnitřní vztahy TJ; 3. K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu třípětinové většiny přítomných za nadpoloviční přítomnosti všech účastníků, pokud valná hromada nerozhodne jinak - § 7 závěr § 7 Výkonný výbor 1. Výkonným orgánem valné hromady je výkonný výbor 2. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů TJ v období mezi jednotlivými valnými hromadami. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou ve výlučné pravomoci valné hromady, přičemž valná hromada si může vyhradit rozhodnutí v dalších otázkách. 3. Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny. Vždy má předsedu, jednatele a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý. 4. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. 5. Výkonný výbor plní zejména tyto úkoly: a) zajišťuje činnost TJ podle usnesení valné hromady v souladu se stanovami; b) organizuje a řídí hospodářskou činnost TJ; c) připravuje podklady pro valnou hromadu, a to zejména k rozpočtu hlavním směrům činnosti, k využití dotací a příspěvků od státu, ČSTV, jiných organizací, apod. d) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku TJ v souladu s usneseními valné hromady a s posláním TJ; e) zabezpečuje koordinaci činnosti TJ v rámci ČSTV; f) zajišťuje operativní spolupráci TJ s místními orgány státní moci a správy, podniky, ostatními TJ a jinými organizacemi i jednotlivci; g) zajišťuje pravidelné vybírání členských příspěvků; K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.§ 6 čl.3 Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výkonného výboru vyřizuje předseda nebo jím pověřený funkcionář. Tato opatření musí předložit výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi. § 8 Revizní komise 1. Revizní komisi schvaluje valná hromada 2. Revizní komise provádí revizi hospodaření výkonného výboru nejméně jednou za rok 3. Valné hromadě předkládá zprávu za uplynulé období s návrhy na opatření 4. Členové revizní komise mají právo zúčastňovat se jednání výkonného výboru s hlasem poradním § 9 Majetek a hospodaření 1. Majetek TJ tvoří hmotný a nehmotný majetek 2. Zdrojem majetku TJ jsou zejména: a) členské příspěvky členů TJ b) příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti; c) příjmy z vlastní hospodářské činnosti; d) státní příspěvky a dotace od ČSTV a jiných organizací; e) příjmy z provozu koupališť; f) příjmy z hostinské činnosti; g) majetek převedený do vlastnictví TJ jako nástupnické organizace ČSTV, a to na základě vlastní žádosti podle stanov ČSTV; h) majetek převedený vlastnictví TJ členem TJ 3. Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. 4. Kromě majetku, ke kterému má TJ vlastnické právo, může hospodařit s národním nebo jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření.Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy. 5. O převodech správy majetku i o nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. 6. Hospodaření s majetkem TJ upraví valná hromada přijetím zásad pro hospodaření s majetkem, ve kterých rovněž stanoví podmínky ostrahy majetku TJ a ostatního majetku. 7. Vlastní hospodářská činnost TJ se řídí interním předpisem - zásadami, schválenými valnou hromadou. Tyto zásady rovněž upraví postup TJ při jejím případném vstupu do akciové společnosti, zřízení podniků a pod. 8. Prostřednictvím výkonného výboru TJ organizuje hospodářské styky s ostatními fyzickými i právnickými osobami. 9. Pro hospodářskou spolupráci se zahraničím může TJ zřídit devizový účet u příslušného peněžního ústavu. 10. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy. § 10 Společná a závěrečná ustanovení 1. Jménem TJ vystupuje předseda nebo pověřený člen výkonného výboru a tajemník TJ. K platnosti úkonu předsedy jménem TJ je zapotřebí dodatečného schválení výkonného výboru. 2. Na základě usnesení mimořádného sjezdu ČSTV ze dne 25.3.1990 se TJ Sokol Bohuslavice považuje za nástupnickou organizaci ČSTV podle stanov Českého svazu tělesné výchovy. § 11 1. Stanovy Tělovýchovné jednoty Sokol Bohuslavice vstupují v platnost schválením valné hromady dne ---------------------------- 2. Stanovy registrované MV ČR dne 2.7.1993 pod čj. VS / 1 - 21280 / 93 - R se zrušují. JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD TJ Část 1. Čl. 1 Jednací řád na základě stanov stanoví pravidla jednání TJ Čl. 2 K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, není-li stnovami určeno jinak. Čl. 3 Člen TJ odpovídá za škodu, kterou způsobil jednotě nebo jinému členu porušením povinností, vyplývajících z členství nebo z funkce podle platných právních předpisů. Čl. 4 Navenek mohou jménem TJ jednat funkcionáři uvedeni v § 7 stanov. Dále může jednat ten, kdo byl k tomu výkonným výborem zmocněn. Jedná-li někdo, aniž je k tomu zmocněn, není výkonný výbor tímto jednáním vázaný, pokud takový úkon dodatečně neschválí. Čl. 5 Písemnosti závažného obsahu, zejména právně zavazující, zásadně podepisují společně předseda a další funkcionář a opatří je razítkem jednoty. Odeslaná písemnost musí obsahovat název organizace, místo a datum vyhotovení, místo a přesnou adresu příjemce, stručný a jasný text, razítko jednoty s podpisem. Kopie každé odeslané písemnosti se zakládají do spisů jednoty. Čl. 6 Valná hromada, schůze výkonného výboru popřípadě revizní komise TJ se svolávají nejméně 7 dní předem. Čl. 7 Za přípravu jednání orgánů odpovídá předseda TJ. Jednání se řídí ustanovením tohoto jednacího řádu. Pro jednání valné hromady připraví výkonný výbor návrh na složení mandátové a návrhové komise. Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů a hostů a podává zprávu o splnění předepsaných náležitostí k platnému jednání a usnesení. Návrhová komise připraví a přednese návrh na schválení zprávy o činnosti, včetně zprávy o hospodaření, zprávy revizní komise, dále návrh na usnesení, plán činnosti, finanční plán, případně další návrhy předkládané ke schválení. Při malém počtu členů, je možné funkci mandátové a návrhové Schůzi řídí předsedající, kterým je předseda nebo pověřený člen výkonného výboru. Čl. 8 Při každé schůzi se přítomnost zjišťuje prezenční listinou podepsanou přítomnými, která je součástí zápisu ze schůze. Čl. 9 Program jednání výkonného výboru stanoví předseda, program jednání valné hromady stanoví výkonný výbor. Po zahájení a zjištění prezence předloží předsedající ke schválení program jednání valné hromady. Program může být na návrh člena po odsouhlasení většinou, změněn nebo doplněn. Čl. 10 Řádně svolaná valná hromada jedná a usnáší se za přítomnosti podle § 7 - nadpoloviční většiny přítomných. Čl. 11 Na schůzích orgánů má každý člen právo volného projevu, pokud mu předsedající udělí slovo. Slovo může členovi odebrat předsedající s odůvodněním. Člen, jemuž bylo odňato nebo nebylo uděleno, je oprávněn žádat, aby valná hromada rozhodla hlasováním, zda neudělení slova nebo jeho odnětí je odůvodněné. Tato žádost nemůže být předsedajícím odmítnuta. Čl. 12 V návrzích se rozhoduje hlasováním, veřejně nebo tajně, podle rozhodnutí členů. Nejprve se hlasuje o protinávrhu, pokud je předložen. Hlasování řídí a výsledek zjišťuje předsedající za součinnosti zapisovatele. Při rovnosti se návrh považuje za zamítnutý. Čl. 13 V průběhu jednání je nutno vždy vyhotovit zápis, v němž musí být uvedeny zejména návrhy a usnesení. V zápise nutno uvádět počty těch, kteří hlasovali pro přijetí návrhu a kteří se zdrželi hlasování. Vyhotovený zápis podepisuje zapisovatel, předsedající, případně ověřovatel zápisu. Čl. 14 Na následující schůzi výkonného výboru se kontrolují jednotlivé body usnesení. Součastně se schvaluje zápis z valné hromady a z jednání výkonného výboru. Čl. 15 Zápisy se opatřují pořadovými čísly, řadí se časově za sebou v pořadačích s připojením programu, prezenční listiny, případně jiných dokladů vztahujících se k jednání. Veškeré písemnosti a zápisy ze schůzí se ukládají. Část 2. Čl. 16 Za přípravu návrhu kandidátky pro volbu nového výkonného výboru odpovídá stávající výkonný výbor. Tento připraví návrh kandidátky na předsedu a členy výkonného výboru TJ a členy revizní komise TJ. Navrhovaní kandidáti nemohou být členy volební komise. Volby řídí předseda volební komise. Po přednesení návrhu kandidátky zjistí předseda volební komise, zda jsou z řad členů připomínky nebo jiné návrhy. O předloženém návrhu volební komise se hlasuje podle čl. 12 jednacího řádu. Nejpozději do 7 dnů od konání valné hromady musí nově zvolený výkonný výbor provést rozdělení funkcí mezi jednotlivé členy výboru. Po volbách, nejpozději do 14 dnů, zajistí předseda výkonného výboru protokolárním zápisem předání funkcí těch funkcionářů, kteří se změnily. Předává se finanční hospodaření s účetním stavem, majetek, všechna razítka, účetní doklady a písemnosti jednoty a další vedené doklady vztahující se k činnosti TJ. Zápis po podepsání se stane součástí zápisu nejbližší schůze. Předávající i přijímající obdrží stejnopis zápisu o předání. V případě úmrtí, vzdaní se funkce nebo nevykonání funkce, může být výkonný výbor doplněn. Část 3. Tento jednací a volební řád byl schválen valnou hromadou dne: V roce 2000, kdy bylo 80.výročí Sokola v obci, byl uspořádán fotbalový turnaj starých pánů a zárověn v témže roce proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v objektu kabin. V současné době TJ provozuje kromě kopané tenisové kurty a letní koupaliště v lokalitě "Na hradě", kde bylo původní fotbalové hřiště.

JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD TJ SOKOL BOHUSLAVICE

JEDNACÍ a VOLEBNÍ ŘÁD TJ Část 1. Čl. 1 Jednací řád na základě stanov stanoví pravidla jednání TJ Čl. 2 K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, není-li stnovami určeno jinak. Čl. 3 Člen TJ odpovídá za škodu, kterou způsobil jednotě nebo jinému členu porušením povinností, vyplývajících z členství nebo z funkce podle platných právních předpisů. Čl. 4 Navenek mohou jménem TJ jednat funkcionáři uvedeni v § 7 stanov. Dále může jednat ten, kdo byl k tomu výkonným výborem zmocněn. Jedná-li někdo, aniž je k tomu zmocněn, není výkonný výbor tímto jednáním vázaný, pokud takový úkon dodatečně neschválí. Čl. 5 Písemnosti závažného obsahu, zejména právně zavazující, zásadně podepisují společně předseda a další funkcionář a opatří je razítkem jednoty. Odeslaná písemnost musí obsahovat název organizace, místo a datum vyhotovení, místo a přesnou adresu příjemce, stručný a jasný text, razítko jednoty s podpisem. Kopie každé odeslané písemnosti se zakládají do spisů jednoty. Čl. 6 Valná hromada, schůze výkonného výboru popřípadě revizní komise TJ se svolávají nejméně 7 dní předem. Čl. 7 Za přípravu jednání orgánů odpovídá předseda TJ. Jednání se řídí ustanovením tohoto jednacího řádu. Pro jednání valné hromady připraví výkonný výbor návrh na složení mandátové a návrhové komise. Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů a hostů a podává zprávu o splnění předepsaných náležitostí k platnému jednání a usnesení. Návrhová komise připraví a přednese návrh na schválení zprávy o činnosti, včetně zprávy o hospodaření, zprávy revizní komise, dále návrh na usnesení, plán činnosti, finanční plán, případně další návrhy předkládané ke schválení. Při malém počtu členů, je možné funkci mandátové a návrhové Schůzi řídí předsedající, kterým je předseda nebo pověřený člen výkonného výboru. Čl. 8 Při každé schůzi se přítomnost zjišťuje prezenční listinou podepsanou přítomnými, která je součástí zápisu ze schůze. Čl. 9 Program jednání výkonného výboru stanoví předseda, program jednání valné hromady stanoví výkonný výbor. Po zahájení a zjištění prezence předloží předsedající ke schválení program jednání valné hromady. Program může být na návrh člena po odsouhlasení většinou, změněn nebo doplněn. Čl. 10 Řádně svolaná valná hromada jedná a usnáší se za přítomnosti podle § 7 - nadpoloviční většiny přítomných. Čl. 11 Na schůzích orgánů má každý člen právo volného projevu, pokud mu předsedající udělí slovo. Slovo může členovi odebrat předsedající s odůvodněním. Člen, jemuž bylo odňato nebo nebylo uděleno, je oprávněn žádat, aby valná hromada rozhodla hlasováním, zda neudělení slova nebo jeho odnětí je odůvodněné. Tato žádost nemůže být předsedajícím odmítnuta. Čl. 12 V návrzích se rozhoduje hlasováním, veřejně nebo tajně, podle rozhodnutí členů. Nejprve se hlasuje o protinávrhu, pokud je předložen. Hlasování řídí a výsledek zjišťuje předsedající za součinnosti zapisovatele. Při rovnosti se návrh považuje za zamítnutý. Čl. 13 V průběhu jednání je nutno vždy vyhotovit zápis, v němž musí být uvedeny zejména návrhy a usnesení. V zápise nutno uvádět počty těch, kteří hlasovali pro přijetí návrhu a kteří se zdrželi hlasování. Vyhotovený zápis podepisuje zapisovatel, předsedající, případně ověřovatel zápisu. Čl. 14 Na následující schůzi výkonného výboru se kontrolují jednotlivé body usnesení. Součastně se schvaluje zápis z valné hromady a z jednání výkonného výboru. Čl. 15 Zápisy se opatřují pořadovými čísly, řadí se časově za sebou v pořadačích s připojením programu, prezenční listiny, případně jiných dokladů vztahujících se k jednání. Veškeré písemnosti a zápisy ze schůzí se ukládají. Část 2. Čl. 16 Za přípravu návrhu kandidátky pro volbu nového výkonného výboru odpovídá stávající výkonný výbor. Tento připraví návrh kandidátky na předsedu a členy výkonného výboru TJ a členy revizní komise TJ. Navrhovaní kandidáti nemohou být členy volební komise. Volby řídí předseda volební komise. Po přednesení návrhu kandidátky zjistí předseda volební komise, zda jsou z řad členů připomínky nebo jiné návrhy. O předloženém návrhu volební komise se hlasuje podle čl. 12 jednacího řádu. Nejpozději do 7 dnů od konání valné hromady musí nově zvolený výkonný výbor provést rozdělení funkcí mezi jednotlivé členy výboru. Po volbách, nejpozději do 14 dnů, zajistí předseda výkonného výboru protokolárním zápisem předání funkcí těch funkcionářů, kteří se změnily. Předává se finanční hospodaření s účetním stavem, majetek, všechna razítka, účetní doklady a písemnosti jednoty a další vedené doklady vztahující se k činnosti TJ. Zápis po podepsání se stane součástí zápisu nejbližší schůze. Předávající i přijímající obdrží stejnopis zápisu o předání. V případě úmrtí, vzdaní se funkce nebo nevykonání funkce, může být výkonný výbor doplněn. Část 3. Tento jednací a volební řád byl schválen valnou hromadou dne: V roce 2000, kdy bylo 80.výročí Sokola v obci, byl uspořádán fotbalový turnaj starých pánů a zárověn v témže roce proběhla rekonstrukce sociálních zařízení v objektu kabin. V současné době TJ provozuje

 

TOPlist